Ain boer wol noar zien noaber tou

JPGPDF

  • Tekst: onbekend
  • Muziek: uit Groningen

1. |: Ain boer wol naor zien noaber tou,
Hai, boer, hai! :|
|: Zien wief dat wol mit hom goan,
Dom dom dom dai! :|

2. "Nee wief, doe most toeze bliev'n,
Most spinn'n en naai'n" van

3. Dou boer weer in hoeze kwam,
Zee'e: "Wief, wat hestoe wel doan?"

4. Moar 't wief kreeg tou bèrfestok,
En sloug hom dou op zien kop.

5. En boer gong noar zien noaber kloag'n,
"Mien wief het mie op kop sloag'n" van

6. En noaber zee: "Net ziezo"
"Mien wief dij dut krek ziezo".

Andere partituren